Lesson 10

10.1 Progressive Form
10.2 New words 10
10.3 Something about culture

 


10.1 Progressive Form
Dutch does not have an equivalent of the English Progressive Form. Constructions like We are talking, They were playing, etc. are usually translated with Dutch constructions in the Present Indefinite Tense: We praten, Ze speelden, etc. If it is essential to point out that a certain action is or was taking place at a specific time, the continuity of the action can be expressed in the following ways:

By means of one of the four verbs: liggen, zitten, staan or lopen, always followed by te, e.g.:
We zitten te praten; Ze liepen te spelen, etc.

By means of the construction aan het followed by the verb in the infinitive form, e.g.:
We zijn aan het praten; Ze waren aan het spelen, etc.

Exercise 79. Herschrijf (rewrite) de volgende zinnen op twee verschillende manieren (ways) in de progressieve (progressive) vorm, where possible:
De man rookt een sigaret.
Wij praatten over de vakantie.
De mannen drinken een lekker kopje koffie.
De student las een moeilijk boek.
Vader en Moeder denken over hun problemen.
De jongens vechten over een paar gulden.
Wij schreven een lange brief aan onze familie.
De leraar legt een moeilijke constructie (construction) uit.
De zanger (singer) zingt (to sing) een prachtig lied (song).
Gisteravond (last night) keek ik naar een mooi programma (program) op de tele visie (television).
Er skiden veel mensen. (skien – to ski)
Toen Moeder ons riep zwommen we nog.
Waar werken jullie?
Overal in de wereld vechten mensen.
Zij studeert al de hele dag.
Exercise 80. Vertaal in het Nederlands in de progressieve vorm:
We are talking.
He is studying.
Why are you crying? (to cry – huilen)
I am not crying.
They drank coffee all evening. (all – de hele)
But we didn’t talk nonsense. (nonsense – onzin)
He is sleeping instead of listening to the teacher. (instead of – in plaats van)
I am reading a new book by that author.
Are your parents also reading?
No, they are not reading.


10.2 New words 10—-Nieuwe woorden

 

bekend well-known
tientallen scores (tens)
tamelijk quite, rather
populair popular
even just, a minute
bijvoorbeeld for example
eigenlijk actually
modern modern
vooral especially
zelfs even
Vlaams Flemish
klassiek classic
wereldberoemd world famous
iedereen everybody
goud gold
welvarend prosperous
economisch economically
militair military
blij glad(ly), happy (happily)
de vogel the bird
de helft (the) half
de schrijver the author, writer
de dramaturg the playwright
de dichter the poet
een heleboel a (whole) lot
de schilderkunst (the art of) painting
de Vlaming the Fleming
de eeuw the century, age
de filosoof the philosopher
de zelfstandigheid the indepedence
de lof the praise
de zotheid the folly
herkennen to recognize
erkennen to admit, to recognize
(in een boek) staan to be (in a book)
dat klopt! that is right!
Wat goed, zeg! How good! Smart!


10.3 Something about culture —- IETS OVER KULTUUR

 

Jan: Wat ben jij aan het doen?
Hannie: Ik zit te lezen. Ik heb een heel mooi boek.
Jan: Is het Nederlands of Engels?
Hannie: Nederlands.
Jan: Wie heeft het geschreven?
Hannie: Maarten ‘t Hart
Jan: Nooit van gehoord.
Hannie: Maarten ‘t Hart is erg bekend in Nederland. Hij heeft al tientallen boeken geschreven. Hij is tamelijk populair in Nederland.
Jan: Hoe heet het?
Hannie: `Een vlucht regenwulpen.’ Ik weet niet wat dat in het Engels is. Een `vlucht’ is zoiets als `a flight, or a flock or a bevy’. Even in het woordenboek kijken. Hier staat dat een wulp een `curlew’ is. Weet je wat dat is?
Jan: Een soort vogel, denk ik.
Hannie: Ja, dat klopt.
Jan: Heb je al de boeken van die schrijver gelezen?
Hannie: Nee, niet eens de helft. Ik moet voor school dertig Nederlandse boeken lezen. En dan ook nog twintig Engelse en tien Duitse en tien Franse.
Jan:  Ik moet ook veel boeken lezen, maar gelukkig geen Duitse en Franse.
Hannie: En zeker ook geen Nederlandse!
Jan: Nee, natuurlijk niet.
Hannie: Waarom `natuurlijk’? Er zijn heel veel goede Nederlandse schrijvers. In de zeventiende eeuw had je bijvoorbeeld Vondel, een dramaturg en dichter (de Nederlandse Shakespeare), Bredero, nog een populaire dichter, en nog een heleboel andere. En ook nu zijn er veel goede schrijvers. Ik ben bijvoorbeeld ook een boek van Harry Mulisch aan het lezen. Over de tweede wereldoorlog. Erg moeilijk maar ook heel goed.
Jan: Ik lees ook graag boeken over de tweede wereldoorlog.
Eigenlijk houd ik meer van muziek en schilderkunst. Houd jij ook van schilderkunst? Ik houd vooral van moderne kunst.
Hannie: Ik ook, maar de Nederlandse klassieke schilders zijn ook wereldberoemd. Wie heeft nog niet van Rembrandt, Vermeer, Frans Hals en van de Vlamingen Van Eyck en Rubens gehoord? En de negentiende eeuwse expressionist Vincent van Gogh – niet Ven Go hoor! – kent ook iedereen, niet waar?
Jan: Ja, natuurlijk, en ik ken zelfs de naam van een grote Nederlandse filosoof.
Hannie: Wat goed, zeg! Welke?
Jan: Desiderius Erasmus. Hij heeft `In Praise of Folly’ geschreven. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is.
Hannie: Dat is `Lof der Zotheid’, maar ik heb het nog niet gelezen.
Jan: Heeft Nederland ook een `Renaissance’ gehad, zoals bv. Italie en Frankrijk?
Hannie: Ja, we noemen de zeventiende eeuw de Gouden Eeuw, want toen was Nederland economisch erg welvarend en militair zeer sterk – sterker zelfs dan Engeland. Wist jij dat Nederland het eerste land was dat de zelfstandigheid van de V.S.A. erkende?
Jan: Nee, maar nu weet ik het en nu ben ik nog blijer dat ik een keer in Nederland geweest ben!

Exercise 81. Vertaal het bovenstaande gesprek in het Engels.

Exercise 82. Beantwoord de volgende vragen:

Wat was Hannie aan het doen?
Zat ze een Engels boek te lezen?
Wie had het boek geschreven dat ze aan het lezen was?
Had June al van de schrijver gehoord?
Hoeveel boeken heeft ‘t Hart al geschreven?
Hoe heet het boek dat Hannie zat te lezen?
Wat is `een vlucht’ in het Engels?
Heeft Hannie al de boeken van ‘t Hart gelezen?
Hoeveel boeken van hem heeft ze gelezen?
Hoeveel Engelse boeken moet ze lezen?
En hoeveel Duitse?
En hoeveel Franse?
Wat was Vondel?
Wanneer leefde hij?
Wie is een bekende, moderne Nederlandse schrijver?
Vindt Hannie zijn boek moeilijk?
Wat is de naam van een bekende 19de eeuwse schilder?
Ken je de naam van een grote Nederlandse filosoof?
Waarom zegt Jan dat ze nu nog blijer is dat ze een keer in Nederland geweest is?
Waarom noemen de Nederlanders de 17de eeuw de Gouden eeuw?
Heb je al veel boeken gelezen?
Heb je al een boek in het Duits, Frans of Nederlands gelezen?
Had je al van Maarten ‘t Hart gehoord?
Heb je al een boek over de tweede wereldoorlog gelezen?
Ken je de naam van een klassieke Amerikaanse schrijver?
Kan je de naam van een moderne Amerikaanse schrijver noemen?
Ken je de naam van een Amerikaanse schilder?
Heb je al een schilderij van Van Gogh gezien?
Weet je wat `renaissance’ betekent?
Wist je dat Nederland het eerste land was dat de onafhanke- lijkheid van de V.S.A. erkende?